Wat te doen na de uitvaart

Wie moet je op de hoogte brengen van het overlijden?

 

Banken of financieringsinstellingen waar de overledene cliënt was.

U dient deze instellingen zelf te verwittigen.

In principe volstaat een gewone verklaring met een uittreksel van de overlijdensakte.

Vanaf het moment dat de bank op de hoogte is, blokkeert zij alle tegoeden op de

zicht-en spaarrekeningen, ook op de rekeningen van de overlevende echtgeno(o)t(e), ongeacht het huwelijksstelsel.

Spaarrekeningen van de minderjarige of meerderjarige kinderen worden niet geblokkeerd.

Alle gegeven volmachten vervallen.

De kluis op naam van de overledene (eventueel samen met partner of andere gebruikers) wordt verzegeld.

Facturen worden evenwel betaald.

De rekeningen worden gedeblokkeerd als de bank in het bezit is van een bewijs van erfopvolging waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn.

De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de overledene kan een voorschot van maximaal 5 000 euro uitgekeerd krijgen om dringende uitgaven of basisbehoeften te betalen.

Deblokkeren van rekeningen door bewijs van erfopvolging:

- door een Notaris afgeleverd is betalend

- door’t registratiekantoor afgeleverd is dit gratis

• OPGELET! Enkel indien er geen huwelijkscontract en/of geen testament is.

Geen minderjarigen of verlengd minderjarigen

Geen handelingsonbekwame erfopvolgers

Klik hier voor het formulier

 

Wat neemt men mee?

• uittreksel van overlijden

• huwelijksboekje en huwelijksakte van de overledene of boekje van de ouders

• fotokopie van de identiteitskaart van alle erfgenamen en kinderen

• adressen en namen van alle bank of verzekeringsinstellingen dat een bewijs nodig heeft.

 

Bij ontbreken van gegevens van eventuele bank-of spaarrekeningen dan kan u terecht

bij: BVB = Commissie voor Bank-en Financiewezen ,

Departement Fiscaliteit, boekhoudnormen en prudentiële regels van de BVB

Ravensteinstraat 36 / 5 te 1000 Brussel

Of www.abb-bvb.be

Een volledige lijst van alle financiële bemiddelaars vindt u

op de pagina van de spaarder/site map op de website van CBF

 

 

 

Notaris of testamentuitvoerder : bij uw eerste bezoek aan de notaris raden wij u aan het volgende

mee te nemen: uittreksel van de overlijdensakte, trouwboekje van overledene, trouwboekje van alle

kinderen van de overledene of erfgenamen, fotokopies van de identiteitskaarten van de erfgenamen,

facturen eigen aan begrafenisonkosten (alsook deze van de grafzerk), tussenkomst van de mutualiteit

(bewijs hiervan), rekeningnummers van de banken en spaarkassen, adressen van de kluizen, bewijs

van kadastraal inkomen, contract levensverzekering en brandverzekering, eventueel bewijzen van

schenkingen onder levenden.

Ga alvast naar een notaris indien er een testament is of er onder de erfgenamen minderjarigen zijn of

personen die wettelijk onbekwaam werden verklaard .

 

Om te weten of uw overledene een testament liet registeren kan u persoonlijk of via een notaris inlichtingen

bekomen bij de “Administratie van de registratie en domeinen“.

 

De notaris kan ook navragen bij de “koninlijke federatie van belgische notarissen“

CTR centraal register voor testamenten

Bergstraat 30-32 , 1000 Brussel

Tel: 02/505.08.46. (9 uur-17 uur)

 

Opgelet! Dit moet schriftelijk worden aangevraagd, vergezeld van een overlijdensattest.

Men zal enkel mededelen of er een testament is en bij welke notaris.

Alléén een notaris kan de inhoud ervan meededelen!

 

Ziekenfonds:

bij vele mutualiteiten gebeurt dit door de kruispuntbank, eventueel geef je een uittreksel van overlijden.

De Siskaart moet nog steeds ingeleverd worden. Een vergoeding voor de begrafenis geven ze al enkele jaren niet meer.

 

Vakbond:

 

Pensioenen :

U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Het gemeentebestuur zorgt hiervoor nadat wij de aangifte hebben gedaan van het overlijden, via de kruispuntbank.

De gemeentelijke administratie kan u bijstaan in de aanvraag van uw overlevingspensioen.

Meestal bij de sociale dienst van de gemeente. Neem best vooraf een afspraak en vraag welke documenten u hiervoor moet meebrengen.

 

De huiseigenaar :

Het huurcontract wordt niet beëindigd door het overlijden van de huurder of de verhuurder. (Burgerlijk Wetboek)

Het zijn de erfgenamen die de zaken verder afhandelen.

 

Nutsvoorzieningen :

Ga na wie de leveranciers zijn van water, gas, electriciteit, telefoonaansluiting ook

mobiele telefoon, kabeltelevisie, internet, … en breng de betrokken partijen op de hoogte van het overlijden.

Misschien best met een brief en kopie van het uittreksel van de overlijdensakte.

Vermeld in uw brief of het gaat over opzegging of overdracht van de nutsvoorziening.

voor voorbeeldbrieven zie deze website

 

Verzekeringen:

(bij overlijden door ongeval of werkongeval; indien de overledene een levensverzekering

afgesloten had, bij hypothecaire lening, indien deze gekoppeld was aan een schuldsaldoverzekering; …)

dan zal de maatschappij de procedure van vergoeding van de begunstigden in gang zetten.

Daarvoor heeft men zeker een uittreksel uit de overlijdensakte nodig.

U kunt zich tot de verzekeringsmakelaar (-agent) wenden of rechtstreeks tot de maatschappij.

Zolang het verzekerde risico blijft bestaan, zullen de maatschappijen de dekking laten doorlopen.

Is het risico door het overlijden weggevallen, dan schorsen zij de polis.

 

Kinderbijslag:

Diensten die de kindervergoeding uitkeerden (om wezentoeslag te bekomen), website

Indien er nog minderjarige kinderen zijn, wordt door de Burgerlijke Stand van de overlijdensplaats, het desbetreffende Vredegerecht verwittigd.

Naderhand zal van de Vrederechter een uitnodiging volgen om de voogdij te regelen.

 

Studietoelagen:

Hendrik Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel telefoonnummer: 1700 (gratis)

studietoelagen@vlaanderen.be       http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

 

Personen met een handicap:

Eventueel parkeerkaart binnensturen

Eventueel opvraging achterstallige vergoeding

www.handicap.fgov.be tel 02 507 87 99

 

Werkgever van de overledene:

de werkgever heeft een uittreksel van de overlijdensakte nodig.

Hij zal er voor zorgen dat alle nog uit te betalen lonen of wedden, vergoedingen, premies e.a. worden uitbetaald.

Was de overledene bediende, dan zal de werkgever het vakantiegeld rechtstreeks aan de erfgenamen uitbetalen.

Was de overledene arbeider (-ster), dan moet u de uitkering van het vakantiegeld aanvragen bij het vakantie

fonds waarbij de overledene was aangesloten. Ambtenaren en gepensioneerde ambtenaren hebben recht op

een begrafenisvergoeding van de overheid waar zij tewerkgesteld waren. Deze vergoeding vraagt u aan bij

het tewerkstellende bestuur of bij de pensioendienst.

 

Boekhouder van de overledene:

in geval dat overledene een zelfstandige activiteit uitoefende.

De boekhouder zal de nodige stappen zetten voor de schrapping van inschrijving in handelsregister, aangifte

van stopzetting van de werkzaamheden bij de BTW administratie, sociale zeherheidkas, contacten met

schuldeisers en klanten, liquidatie of verkoop van de handelszaak, …

 

Abonnementen:

Abonnementen op kranten, weekbladen, boeken of postorderbedrijven: verwittig zo

snel mogelijk de uitgeverijen om de leveringen stop te zetten. 

De verenigingen waar de overleden lid was: breng de mensen op de hoogte.

 

Dienst Wegverkeer:

De nummerplaat en het inschrijvingsbewijs moeten worden teruggestuurd of het

inschrijvingsbewijs moet worden aangepast. (kan eventueel ook via verzekeringsmakelaar)

www.mobilit.fgov.be tel 02 277 30 50

 

Oorlogsvergoedingen (Frontstrepen, Vuurkruisen, …) de plaatselijke afdelingen verwittigen.

 

Diverse uitkeringen:

Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, Nationaal werk voor oorlogsslachtoffers,

arbeidsongeval, beroepsziekte, mindervaliden, enz. zelf te verwittigen.

Mogelijk is er nog recht op uitkering van termijnen, die de overledene nog te goed had.

Voor de uitkering van rente gevestigd door stortingen als verplicht of vrijwillig verzekerde (ouderdoms of weduwrente dus) zie hierboven.

Deze kwestie wordt inderdaad via het gemeentebestuur geregeld zoals voorzien is ten overstaan van de sociale pensioenen.

 

De post:

Bij de post kan u de post van de overleden laten nasturen op een ander adres. Zij vragen wel een attest van erfopvolging.

 

 

Indien u een grafmonument wenst te plaatsen, dan dient u dit het best te bestellen binnen de 3 maanden na het overlijden.

Zodoende kan u het in de aftrek van de successierechten inbrengen.

Opgelet, een grafmonument mag pas 6 maand na de begraving geplaatst worden.

 

DE AANGIFTE VAN DE NALATENSCHAP

De meeste mensen vinden het indienen van een aangifte van nalatenschap een ingewikkelde zaak.

Veel mensen doen dan ook beroep op een notaris om hen daarbij te helpen. Dit is echter geen verplichting.

Belastingambtenaren zelf mogen niet meewerken aan het invullen van de aangifte.

Ze staan wel ter beschikking voor meer informatie of om inlichtingen te verstrekken.

Gezamenlijke of individuele aangifte?

Bij het indienen van een aangifte kunnen de erfopvolgers kiezen voor een gezamenlijke of een individuele aangifte:

  • Als u een gezamenlijke aangifte indient, wordt een globale afrekening (aanslagbiljet) verstuurd naar het adres van de woonstkeuze.
  • Als u kiest voor een individuele aangifte, ontvangt u een individuele afrekening (aanslagbiljet).

Na ontvangst van de aangifte wordt de verschuldigde erfbelasting berekend. De belastingplichtigen ontvangen dan een aanslagbiljet met een betaaltermijn van twee maand. Bij een laattijdige betaling worden nalatigheidsinteresten aangerekend (7%), berekend vanaf de maand volgend op de uiterste betaaldatum.

Sinds 1/1/1997 is dit regionale materie. De verschillende gewesten hanteren verschillende tarieven. De woonplaats van de overledene bepaalt de tarief.

Vanaf 1/1/2007 moet in Vlaanderen de langstlevende partner geen successierechten meer betalen op het deel van de gezinswoning dat hij erft van de partner.

Wie komt in aanmerking voor de vrijstelling?

-de langstlevende echtgeno(o)te

-wettelijk samenwonende partners, die een verklaring hebben afgelegd voor de ambtenaar Burgerlijke Stand

-broers en zussen die al minstens 3 jaar samenwonen op hetzelfde adres.

Er is geen vrijstelling voor erfgenamen in rechte lijn, zoals tussen ouders en kinderen

Het gaat om de gezinswoning die men samen bewoonde als hoofdverblijfplaats.

De vrijstelling blijft gelden als één der echtgenoten of samenwonenden opgenomen wordt in rust-of verzorgingsinstelling

of serviceflat, alsook bij langdurig verblijf in het ziekenhuis of in palliatieve eenheid.

voor vlaanderen: link

Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting - Vaartstraat 16 - 9300 AALST

voor Brussel en Wallonië: link

 

HOE MOET HET VERDER MET HET INKOMEN VAN DE NABESTAANDEN?

Uw partner was actief in de privé-sector als loontrekkende of zelfstandige of genoot een vervangingsinkomen

als bruggepensioneerde, invalide of werkzoekende

De Rijksdienst voor Pensioenen RVP zal instaan voor de uitbetaling van het overlevingspensioen.

 

Uw partner was reeds gepensioneerd

U hoeft geen aanvraag in te dienen.

Het overlevingspensioen zal u ambtshalve toegekend worden vanaf de maand die volgt op de maand van overlijden.

Dit geldt enkel indien u niet werkt. Als u nog werkt, dan moet u een aanvraag doen.

 

Uw partner was nog beroepsactief

U moet een overlevingspensioen aanvragen bij uw gemeentebestuur. Doe dit binnen de 12 maanden.

Dan krijgt u het overlevingspensioen met terugwerkende kracht vanaf de maand dat uw partner is overleden.

Bij de aanvraag hebt u uw identiteitskaart, trouwboekje, sis-kaart nodig.

 

Uw partner werkte in overheidsdienst

Begrafenisvergoeding: link 
tel 1765          vanuit het buitenland + 32 78 15 1765(betalend)         cc@sfpd.fgov.be

De administratie van pensioenen berekent het overlevingspensioen.

Uw partner was reeds gepensioneerd: u moet zelf een aanvraag indienen.

Als langstlevende echtgenoot heeft u recht op een begrafenisvergoeding.

Uw partner was nog niet gepensioneerd: vraag het overlevingspensioen aan bij het bestuur van uw partner.

Stuur een uittreksel van overlijdensakte een uittreksel uit de huwelijksakte met geboortedatum van beide partners.

Indien kinderen ten laste, ook een recent uittreksel uit hun geboorteakte.

http://www.pensioendienst.fgov.be      tel 1765      vanuit het buitenland + 32 78 15 1765(betalend)       cc@sfpd.fgov.be

Social media

Wanneer u beschikt over inloggegevens

Als u beschikt over de inloggegevens van het profiel van uw overleden dierbare kunt u het profiel zelf gaan beheren of verwijderen. U kunt er voor kiezen om er bijvoorbeeld een korte necrologie van de overledene te plaatsen. Wanneer u het profiel gaat beheren is het in de meeste gevallen wel verstandig toch contact op te nemen met de beheerder. Daarmee voorkomt u dat er ongewenste mail of aanbiedingen voor de overledene blijven binnen komen.

Hoe om te gaan met inloggegevens

U kunt er bij leven voor kiezen om uw inloggegevens te delen met bijvoorbeeld uw partner of u kunt ze bewaren bij uw verzekeringspapieren. Daar kunt u eventueel ook bij schrijven wat u wilt dat uw nabestaanden doen met uw online profielen en mailaccount. Wanneer u helemaal zeker wilt zijn dat uw ‘online’ wensen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd dan kunt u deze gegevens vastleggen in een testament.

Wanneer uw gegevens niet bekend zijn bij uw nabestaanden dan zullen zij na uw dood zelf actie moeten ondernemen om de profielen en het mailaccount te sluiten. Al met al kan dat een behoorlijke klus worden voor uw nabestaanden omdat veel providers/beheerders heel wat informatie willen ontvangen om zeker te zijn dat de gemelde persoon ook daadwerkelijk is overleden.

Wanneer u niet wilt dat uw partner of andere nabestaanden beschikken over uw inloggegevens, maar u wel wilt dat al uw profielen na uw dood worden aangepast of verwijderd dan kunt u ook gebruik maken van commerciële aanbieders. Er zijn bedrijven waar u (tegen betaling) uw gegevens en (online)wensen kunt vastleggen. Na uw dood zorgen zij ervoor dat alles zo wordt afgehandeld zoals u dat wilt.

Overlijden doorgeven als je geen inloggegevens hebt

De meeste mensen hebben houden hun inloggegevens voor sociale media voor zichzelf. Dat kan er voor zorgen dat het voor nabestaanden wat moeilijker wordt om een profiel aan te passen of te sluiten.

De meeste sociale media hebben een speciale afdeling die zich bezig houdt met het aanpassen of verwijderen van profielen van mensen die zijn overleden. Kijk voor informatie en directe links naar formulieren waar u een overlijden kunt melden in de onderstaande hoofdstukken:

 

Facebook

Twitter

Linkedln

Google

Printerest

Instagram

Youtube